Karta över transmissionsnätet

Elområde
Hem  /  Privat  /  El  /  Elpriser  /  Elområde

Sedan november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden, från att tidigare varit ett gemensamt område. Områdena och deras förutsättningar visas på kartan.

Moderna bostadshus vid vattnet
Sveriges fyra elområden​

SE1

Elområde 1 Luleå

SE2

Elområde 2 Sundsvall

SE3

Elområde 3 Stockholm

SE4

Elområde 4 Malmö

Hur påverkas priserna för dig som konsument?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Elpriserna varierar därför mellan elområdena och mellan olika elhandlare. På längre sikt och i takt med att investeringar görs i elnät och elproduktion kommer vi sannolikt att se en utjämning av prisskillnaderna. Landskrona tillhör elområde Malmö (SE4) och våra elpriser följer prisutvecklingen inom området.

Ett elområde avser geografiska områden där elektricitet produceras, distribueras och konsumeras. Det kan vara en region, ett land eller ett nätverk av anslutna områden.

Elområden är en del av elsystemet och omfattar kraftverk, överföringslinjer, distributionsnät och användare. Elektricitet produceras vid kraftverk, överförs genom elnätet och levereras till konsumenter.

Att definiera elområden är viktigt för planering, drift och distribution av el. Det möjliggör bättre hantering av kraftproduktion och överföring samt underlättar förståelsen av belastningsmönster och behov.

Ja, ett land kan vara uppdelat i olika elområden för att bättre anpassa sig till geografiska och operativa behov. Dessa områden kan ha olika elpriser och produktionskapacitet.

Elområden kan påverka elkostnaderna eftersom prissättningen ofta varierar beroende på utbud och efterfrågan inom ett specifikt område. Priserna kan skilja sig mellan olika elområden.

Elhandel mellan olika elområden innebär att elektricitet kan köpas och säljas över gränserna mellan dessa områden. Detta underlättar balanseringen av efterfrågan och tillgång på el.

Överföringskapacitet mellan elområden hänvisar till förmågan att överföra elektricitet mellan olika områden. Det påverkas av tekniska faktorer och överenskommelser mellan nätoperatörer.

En nod i ett elområde är en punkt där el överförs eller förbrukas. Det kan vara en kraftverksnod där el genereras eller en förbrukningsnod där el används.

🡢 Vad är elcertifikat?

🡢 Vad är ursprung?

Karta över Sveriges elområden