Ett marknadsbaserat stödsystem

Elcertifikat

Hem  /  Privat  /  El  /  Elpriser  /  Elcer­ti­fikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att kostnadseffektivt stimulera ökad produktion av el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle. 

Systemet infördes i svensk lag år 2003 och sedan 2012 har Sverige och Norge haft en gemensam elcertifikatmarknad.

Båthamn med segelbåtar och kaj

Hur fungerar det?

Berättigade producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad MWh el.

Elproducenterna kan sälja elcertifikaten och alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss kvot av sin elförsäljning.

Kostnaden för elcertifikaten tar elhandelsföretagen ut av sina kunder i samband med leveransen av el.

Systemet gör att alla kunder bidrar till ökad andel el från förnybara energikällor och därmed en minskad klimatpåverkan.

Elcertifikat används för att bekräfta att en viss mängd elektricitet har genererats från förnybara energikällor. Syftet är att främja och stödja produktionen av förnybar energi genom att ge tydlig information om ursprunget.

För varje megawattimme (MWh) förnybar elproduktion utfärdas ett motsvarande antal elcertifikat. Dessa certifikat kan säljas separat och användas av köpare för att bevisa att den el de köper är förnybar.

”Ursprung” i sammanhanget av elcertifikat refererar till den förnybara energikällan från vilken elektriciteten genererades. Det kan vara sol, vind, vattenkraft eller andra förnybara källor.

Elcertifikat skapar en ekonomisk stimulans för producenter att investera i och producera förnybar energi. Genom att öka efterfrågan på certifikat ökar incitamenten för att öka produktionen av förnybar el.

Elcertifikat är specifika dokument som bekräftar förnybarhet för en viss mängd el, medan ursprungsmärkning handlar om att informera konsumenter om varifrån elen kommer utan nödvändigtvis att vara kopplad till förnybar energi.

🡢 Vad är ursprungsmärkning?

🡢 Vad är elområde?

Elcertifikatsavgift

Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan antingen handlas på en öppen marknad eller direkt från producenterna. Kostnaden för elcertifikaten tas ut av kunderna och ingår i elpriset.

Kvotplikt

De som är kvotpliktiga enligt lagen om elcertifikat, som Landskrona Energi som elhandlare, måste köpa elcertifikat motsvarande en viss andel av sin elförsäljning eller elanvändningen. Hur stor andelen är bestäms genom en kvot i lagen, som är fastställda för varje år till och med år 2035.