Frågor och svar

Här hittar du de vanli­gaste frågorna och svaren
Hem  /  Kundservice  /  Frågor och svar

Flytt

Varför behöver jag göra en flyttanmälan till elnätsbolaget?

Genom att göra en flyttanmälan till ditt energibolag säkerställer du att el är tillgängliga när du flyttar in i ditt nya hem. Det hjälper också till att undvika avbrott i tjänsterna.

Det är bäst att göra flyttanmälan så snart som möjligt, helst några veckor före flyttdatumet. Det ger energibolaget tillräckligt med tid att ordna överföringen av tjänster och undvika eventuella avbrott.

Du bör ha ditt nya adress, flyttdatum, och kontaktuppgifter redo.

Om du glömmer att göra en flyttanmälan kan det resultera i att du inte har tillgång till el när du flyttar in. Det är därför det är viktigt att göra anmälan i förväg för att undvika avbrott.

Du är betalningsansvarig upp till en månad efter att du har sagt upp avtalet. Be nästa hyresgäst/ägare att anmäla så fort som möjligt så att ditt avtal kan avslutas tidigare.

Vid inflyttning debiterar vi en administrativ avgift på 269 kr inkl. moms.

När du signerat din flyttanmälan får du erbjudande att teckna vårt rörliga elavtal Landskronaelen. Du kan teckna Landskronaelen i tre enkla steg och signerar ditt avtal direkt med BankID.

Om fastighetsägaren har godkänt andrahandsuthyrningen rekommenderar vi dig att säga upp ditt avtal och andrahandshyresgästen får teckna ett eget avtal.

Elavtal

Vad är ett elavtal?

Ett elavtal är en överenskommelse mellan en konsument och en elleverantör som reglerar priset, villkoren och andra aspekter av elförsörjningen.

Ett rörligt elavtal har varierande priser baserat på marknadsförhållanden, medan ett fast elavtal har ett konstant pris under en avtalsperiod.

Elpriset påverkas av avtalets typ (rörligt eller fast), vilka komponenter som ingår i priset och eventuella avgifter eller rabatter.

Möjligheten att ändra elavtal varierar beroende på elleverantören och avtalets villkor. Vissa avtal kan ha bindningstider eller avgifter vid ändring.

En bindningstid är den period under vilken du är bunden till ett specifikt elavtal. Att bryta avtalet innan bindningstiden kan leda till avgifter.

Möjligheten att säga upp elavtal när som helst varierar. Vissa avtal tillåter det medan andra kan ha villkor som begränsar möjligheten.

Om du flyttar kan du behöva överföra ditt elavtal till din nya adress eller säga upp det beroende på dina avtalsvillkor och om det finns samma elleverantör på den nya platsen.

Du kan jämföra elavtal genom att titta på prisstrukturen, bindningstider, eventuella avgifter och andra villkor. Det finns onlineverktyg och jämförelsesajter som kan hjälpa dig med detta.

Elpriser

Varför fluktuerar elpriset över tiden?

Elpriset påverkas av faktorer som efterfrågan och utbud, bränslekostnader, väderförhållanden, regleringar och marknadsförhållanden.

Minska energiförbrukningen genom att använda energisnåla apparater, förbättra isoleringen, stänga av enheter när de inte används och jämföra leverantörer för att få det bästa erbjudandet.

Ett fast elpris förblir konstant över tid, medan ett rörligt pris kan variera beroende på marknadsförhållandena. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

Införandet av förnybar energi kan påverka elpriset genom att minska beroendet av fossila bränslen och öka tillgången till hållbara källor.

Olika leverantörer har olika produktionskostnader, affärsmodeller och erbjudanden, vilket kan påverka de priser de tar ut för el.

En elräkning kan inkludera kostnader för förbrukning, överföring, distribution, skatter och avgifter. Det är viktigt att förstå de olika delarna av räkningen.

Förändringar i marknadstrender, såsom ökad efterfrågan eller förändrade produktionsmetoder, kan påverka elpriset.

Jämför elpriser genom att titta på både förbrukningspriser och eventuella avgifter eller rabatter som leverantörerna erbjuder.

Peak load är perioder med hög efterfrågan på el. Under dessa perioder kan priset öka på grund av behovet av att möta den högre efterfrågan.

Förstå din elräkning genom att granska de olika avsnitten, inklusive förbrukning, överföring, distribution och eventuella skatter eller avgifter. Vid tvivel, kontakta din elleverantör för förklaringar.

Rörligt elpris

Vad är rörligt elpris?

Rörligt elpris är priset på elektricitet som varierar över tid baserat på faktorer som efterfrågan, tillgång och andra marknadsförhållanden.

Rörligt elpris baseras på efterfrågan och utbud på elmarknaden, bränslepriser, väderförhållanden, politiska/regulatoriska beslut och andelen förnybar energi i produktionen. Elpriset varierar därför beroende på dessa faktorer.

Rörligt elpris varierar över tid baserat på faktorer som efterfrågan och tillgång på elektricitet. Det ger flexibilitet men kan vara svårt att förutsäga. Valet beror på individuella preferenser och risktolerans.

Elpriset kan variera på grund av flera faktorer, inklusive efterfrågan, väderförhållanden, bränslepriser och politiska beslut.

Extrema väderförhållanden kan påverka energiförbrukningen, och därmed priset, eftersom människor kan öka användningen av uppvärmning eller kylning.

Rörligt elpris varierar över tid baserat på marknadsförhållanden, medan fast elpris är konstant under en avtalsperiod och ger mer förutsägbarhet.

Fördelarna inkluderar potentiellt lägre kostnader under perioder med låg efterfrågan och flexibilitet att dra nytta av prisfall.

Risken med rörligt elpris är att det kan öka under perioder med hög efterfrågan eller andra ogynnsamma marknadsförhållanden, vilket kan leda till högre elkostnader.

Anvisning

Jag har fått ett Anvisningspris, vad betyder det?

Ett anvisningsavtal är ett avtal som du som elnätskund får om du inte aktivt väljer ett elavtal.

Om du inte aktivt tecknar något elhandelsavtal så får du elen från det anvisade elhandelsbolaget. Om Landskrona Energi AB är ditt elnätsbolag, så kommer anvisningselen från oss, dotterbolaget Landskrona Energi Kraft AB.

Anvsiningspris har ingen bindningstid utan endast en uppsägningstid på 14 dagar.

Timpris

Vad är timbaserad prissättning för el?

Timbaserad prissättning innebär att elpriset varierar över tid baserat på efterfrågan och andra marknadsförhållanden. Det kan vara lägre under perioder med låg efterfrågan och högre under perioder med hög efterfrågan.

Elpriset kan delas upp i olika tidszoner eller perioder, och konsumenter debiteras olika priser beroende på när de använder el. Detta syftar till att skapa incitament för att minska elförbrukningen under högförbrukningstider.

Fördelarna inkluderar möjligheten att spara pengar genom att använda el under perioder med lägre priser och skapa incitament för att jämna ut efterfrågan över dygnet, vilket kan bidra till en mer effektiv användning av elnätet.

Risken inkluderar att konsumenter kan uppleva högre kostnader om de inte anpassar sitt beteende för att dra nytta av lägre priser. Det kan också vara svårt att förutse prisskillnader.

För att dra nytta av timbaserad prissättning kan du anpassa din elförbrukning till perioder med lägre priser. Det kan innebära att använda större apparater under lågförbrukningstider eller överväga tidsinställda enheter.

För att avtalet ska bli förmånligt är det viktigt att undvika att förbruka din el under de dyraste timmarna och i stället förbruka på de billigaste. Om du inte kan styra din förbrukning och undvika de dyraste timmarna är ett timprisavtal antagligen inte fördelaktigt för dig.

För att debiteras per timme måste du ha ett timprisavtal med ditt elhandelsföretag. Vi rekommenderar att du jämför elavtal på den oberoende prisjämförelsesajt https://elpriskollen.se/.

Du kan få din elförbrukning mätt per timme. För att debiteras per timme måste du ha en elmätare som mäter per timme och ett timprisavtal med ditt elhandelsföretag. Om din befintliga elmätare inte kan avläsas per timme, ska elnätsföretaget byta elmätaren inom tre månader efter det att du har framfört din begäran. Vi rekommenderar att du tecknar hos en elhandlare som erbjuder timprisavtal utifrån dina förutsättningar.

Det kostar inget för dig som kund utan den kostanden står elnätsföretaget för.

Handläggningstiden varierar. Om befintliga elmätare inte kan avläsas per timme ska elnätsföretaget byta elmätare inom tre månader från att du har framfört din begäran.

Fiber

Vad är fiber?

Fiber i sammanhanget av internet och kommunikation refererar till fiberoptiska kablar. Dessa kablar överför data genom att skicka ljus genom tunna glas- eller plasttrådar. Fiberanslutning möjliggör snabb och pålitlig internetanslutning med höga hastigheter för både nedladdning och uppladdning av data. Det är mindre känsligt för avstånd och elektrisk interferens jämfört med traditionella kopparbaserade anslutningar som ADSL eller kabelinternet.

Fiberoptiska signaler kan överföras över långa avstånd utan att förlora mycket av sin styrka eller hastighet. I praktiken kan fibern sträcka sig över flera kilometer utan problem.

FTTH (Fiber To The Home) innebär att fibern går ända fram till hemmet. FTTN (Fiber To The Node) innebär att fibern går till en nod i närheten av hemmet, och resten av anslutningen kan vara koppar eller annan teknik.

Fiber använder ljus för att överföra data, vilket möjliggör högre hastigheter och mer tillförlitlig anslutning jämfört med traditionella tekniker som DSL (digital subscriber line) och kabelinternet.

Elnät

Elnätet är det system av ledningar, transformatorer, och andra anläggningar som används för att överföra och distribuera elektricitet från produktionskällor till användare.

Elnätet fungerar genom att elektricitet genereras vid kraftverk och matas in i elnätet. Därefter överförs och distribueras den genom ledningar och transformatorer till olika platser och användare.

Överföringsnätet överför stora mängder elektricitet över långa avstånd från produktionsanläggningar till städer eller regioner. Distributionsnätet distribuerar elektriciteten från överföringsnätet till hushåll och företag.

Högspänning används i överföringsnätet för att minska energiförluster vid långa avstånd. Lågspänning används i distributionsnätet för att leverera elektricitet till hushåll och företag.

En transformatorstation används för att ändra spänningsnivån i elnätet. Detta görs för att minska spänningen från högspänning (överföringsnätet) till lågspänning (distributionsnätet) eller tvärtom.

Extrema väderförhållanden som stormar eller kyla kan påverka elnätet genom att orsaka strömavbrott eller skador på ledningar och infrastruktur. Därav krävs ofta underhåll och reparation.

Smarta elnät använder avancerad teknologi, inklusive sensorer och kommunikationssystem, för att övervaka och styra eldistributionen. Det möjliggör bättre hantering av efterfrågan och resurser.

Elnätet övervakas genom avancerade styrsystem och sensorer som kontinuerligt övervakar strömflöden och status på komponenter. Underhållsarbete inkluderar regelbundna inspektioner, reparationer och uppgraderingar.

Mikronät är små, självförsörjande elnät som kan fungera fristående eller kopplas in i det större elnätet. De kan användas för att förse specifika områden eller anläggningar med elektricitet.

Övergången till förnybara energikällor kräver anpassningar av elnätet för att hantera den ökande variationen i energiproduktionen. Smarta nät och energilagringslösningar blir viktiga för att balansera förnybar energi.

Fjärrvärme

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en form av centraliserad värmeleverans där värme produceras på ett avlägset ställe och distribueras genom ett nätverk av rör till bostäder och verksamheter.

Fjärrvärme produceras oftast genom förbränning av biobränslen, avfall, eller genom kraftvärme där elektricitet och värme genereras samtidigt. Det kan också komma från geotermiska källor eller industriell spillvärme.

Ett nätverk av rör transportera varmt vatten eller ånga från produktionsanläggningen till användarnas byggnader. Värmen överförs sedan till fastigheten genom en värmeväxlare, och det kalla vattnet återvänder till produktionsanläggningen för att värmas upp igen.

Fjärrvärme minskar behovet av individuella värmesystem, vilket kan vara energieffektivt och miljövänligt. Det kan också vara praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för användarna.

Det beror på hur värmen produceras. Om fjärrvärmen kommer från förnybara eller energieffektiva källor, som biobränslen eller geotermisk energi, kan den vara miljövänlig. Om den kommer från fossila bränslen kan den ha en högre miljöpåverkan.

Ja, det är möjligt att kombinera fjärrvärme med andra värmekällor som solenergi eller individuella värmepumpar för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Fjärrvärme debiteras oftast genom en fast avgift baserad på fastighetsstorlek och en variabel avgift baserad på förbrukad värmeenergi.

Det beror på om det finns ett fjärrvärmenätverk i närheten. Om det inte finns kan det vara mer kostnadseffektivt att använda andra värmekällor som värmepumpar eller individuella uppvärmningsmetoder.

Underhåll av själva systemet utförs vanligtvis av fjärrvärmeleverantören. Användarna behöver vanligtvis bara se till att värmeväxlaren och eventuella interna system är i gott skick.

Generellt sett är fjärrvärmeleveranser pålitliga. Om du har frågor om säkerhet eller vill veta mer om nödsituationer bör du kontakta din fjärrvärmeleverantör för specifik information.

El

Varför betalar jag avgift för elnätet?

Elnätföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Elnätsavgiften består av abonnemangsavgift som bestäms utifrån anläggningens säkringsstorlek och en elöverföringsavgift som är en avgift per förbrukad kilowattimme (kWh).

När det gäller el har du två olika avtal, elnätsavtal och elhandelsavtal. Elnätsavtal har du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Elhandelsavtal har du med det företag som du köper el av.

Elektricitet är en form av energi som uppstår genom rörelse av elektriska laddningar, vanligtvis elektroner, i en ledare.

Elektricitet kan produceras genom olika metoder, inklusive förbränning av fossila bränslen, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi och andra förnybara källor.

Elnätet består av kraftverk, överföringslinjer, transformatorer och distributionsnät som transporterar och distribuerar elektricitet från produktionsanläggningar till användare.

Fiberanslutning

Vad är fiberanslutning?

Fiberanslutning innebär att din internetanslutning levereras genom optiska fiberkablar. Det är en snabb och pålitlig teknik för att överföra data med höga hastigheter.

Fiberanslutning erbjuder höga hastigheter, både nedströms och uppströms. Det är också mindre benäget att påverkas av avståndet till noden, elektromagnetisk störning eller väderförhållanden. Dessutom ger det en stabil anslutning även under tung belastning.

Installationen utförs vanligtvis av en tekniker från Landskrona Energi AB. Det kan kräva att man drar fiberkablar från anslutningspunkten utanför huset till en intern terminal inomhus. 

I många fall kan du använda din befintliga router och datorutrustning med en fiberanslutning. Ibland kan det dock kräva en annan typ av router eller en adapter beroende på din nuvarande konfiguration.

Fiberanslutningar kan vara säkrare eftersom de inte avger elektromagnetiska signaler som kan avlyssnas. Dessutom är de mindre mottagliga för yttre störningar jämfört med kopparbaserade anslutningar.

Ja, många lägenhetskomplex har installerat fiberinfrastruktur för att erbjuda snabb och pålitlig internetanslutning till sina invånare. Kontakta din fastighetsförvaltare eller internetleverantören för att få information om tillgängligheten.

Fiberoptiska kablar är generellt sett mer energieffektiva än kopparbaserade kablar och har mindre påverkan på miljön. Dessutom kan den höga hastigheten och kapaciteten på fiberanslutningar minska behovet av att fysiskt transportera data över långa avstånd.