El

Elnäts­avgifter

Hem  /  Privat  /  El  /  Elnätsavgifter

🡢 Säkringskund

🡢 Effektkund

🡢 Anslutnings­avgifter

🡢 Avtalsvillkor

Säkrings­kunder

Priser från 1 januari 2024

Enkeltariff, ES 40

Abonnemangssäkring, A
Fast avgift inkl. moms

 • 16 A lägenhet 1 850 kr/år (1 480 exkl. moms)
 • 16 A 3 727 kr/år (2 982 exkl. moms)
 • 20 A 5 630 kr/år (4 504 exkl. moms)
 • 25 A 7 891 kr/år (6 313 exkl. moms)
 • 35 A 12 109 kr/år (9 687 exkl. moms)
 • 50 A 17 671 kr/år (14 136 exkl. moms)
 • 63 A 22 876 kr/år (18 301 exkl. moms)
 • 80 A 34 054 kr/år (27 243 exkl. moms)
 • 100 A 43 533 kr/år (34 826 exkl. moms)
 • 125 A 53 805 kr/år (43 044 exkl. moms)
 • 160 A 69 778 kr/år (55 822 exkl. moms)
 • 200 A 83 902 kr/år (67 121 exkl. moms)

Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring inom intervallen 16 Ampere – 25 Ampere så kontaktar du en elinstallatör som utför ändringen. Elektrikern kommer sedan att skicka in en föranmälan på detta till oss och då ändrar vi i våra system.

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Prisexempel

1 850 kr/år

16 A lägenhet

365

Antal dagar på ett år

31

Antal dagar i månaden

157,12

kr/månad
 • Elöverföring
  24,463 öre/kWh(19,57 öre/kWh exkl. moms)

  Elöverföring innebär att transportera elektricitet från produktionsanläggningar till användningsplatser genom överföringsledningar och transformatorstationer. Processen inkluderar transformering till högspänning för långväga överföring och distribution till lokala nät.

 • Energiskatt
  53,500 öre/kWh(42,80 öre/kWh exkl. moms)

  Energiskatt är en skatt på energiproduktion och konsumtion för att främja hållbarhet, minska koldioxidutsläpp och stödja övergången till förnybara energikällor. Den används som ett ekonomiskt styrmedel och varierar beroende på energikälla och region.

Elöverföring innebär processen att förflytta elektrisk energi från en plats till en annan, oftast från kraftverk till bostäder eller industrier. Det involverar olika tekniker, såsom användning av ledningar och kablar för att transportera elektricitet över olika avstånd. Elöverföring är en central del av elsystemet och möjliggör distributionen av elektrisk energi för att driva olika elektriska apparater och enheter. Det är viktigt att särskilja elöverföring från eldistribution, där den förstnämnda fokuserar på att flytta el från producenter till distributionspunkter och den senare på att leverera elektricitet från distributionspunkter till slutanvändare.

Energiskatt är en skatt som tas ut på olika energikällor, inklusive fossila bränslen och elektricitet. Syftet är oftast att främja hållbara energival genom att göra icke förnybara energikällor dyrare. Denna skatt kan tas ut vid olika punkter i energiförsörjningskedjan och används för att uppmuntra övergång till mer miljövänliga alternativ samt generera intäkter för staten. Exakt tillvägagångssätt för energiskatt varierar mellan länder.

Allmänt

I tarifferna ingår transiteringsavgifter för överliggande nät, samt elsäkerhets-, elberedskaps-, och övervakninsavgift.

 • Inflyttningsavgift 275 kr (220 kr exkl. moms)

  Vid inflytt debiterar vi en administrativ inflyttningsavgift

 • Återinkopplingsavgift ¹) 1300 kr exkl. moms

  ¹) Efter avstängning p.g.a. bristande betalning m.m.
  *) ingen moms utgår på denna avgift för närvarande

 • Återinkopplingsavgift **¹ 5 125 kr (4 100 kr exkl. moms)

  **) Om kund så önskar demonterar vi mätaren och avslutar abonnemanget. I och med att anläggningen frånkopplas förbehåller vi oss rätten att riva matande servisledning. Vi eventuell återanslutning till elnätet ska detta anmälas av auktoriserad installatör. Vi betraktar återanslutningen som en nyinstallation varpå de för den aktuella tidpunkten gällande föreskrifter och standarder skall vara uppfyllda innan anläggningen kan tillkopplas. Eventuella kostnader utöver "Återanslutningsavgiften" debiteras kunden till ett maximalt belopp motsvarande gällande nyanslutningsavgift. OBS! Säsongsbaserad frånkoppling eller säkringsändring få ej förekomma.
  ¹) Återinkopplingsavgift gäller för lågspänningskunder. För högspänningskunder fakturerar Landskrona Energi enligt självkostnadsprincip.

Priserna som anger ”inklusive moms” är beräknade på nuvarande mervärdesskatt.
I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

Ändring av säkringsstorlek

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Kollektivtariff

Nyteckning av abonnemanget erbjuds ej

Fast avgift

 • 12 18 109 kr (14 487 kr exkl. moms)
 • 14 20 767 kr (16 614 kr exkl. moms)
 • 16 23 601 kr (18 881 kr exkl. moms)
 • 18 26 191 kr (20 952 kr exkl. moms)
 • 48 66 463 kr (53 170 kr exkl. moms)
 • Rörlig avgift 24,463 öre/kWh (19,570 exkl. moms)
 • Energiskatt 53,500 öre/kWh (42,800 exkl. moms)

Hjälptariff EH 16

Nyteckning av abonnemanget erbjuds ej

 • Fast avgift 685 kr/år (548 kr/år exkl. moms)
 • Rörlig avgift 244,13 öre/kWh (195,30 44,13 öre/kWh exkl. moms)
 • Energiskatt 53,500 öre/kWh (42,800 44,13 öre/kWh exkl. moms)

Effekt­kunder

Priser från 1 januari 2024

Spänningsnivå – Fast avgift

Årsavgift angiven i kronor

 130 kV11 kV0,4 kV
 exkl momsinkl momsexkl momsinkl momsexkl momsinkl moms
Fast avgift51 28664 107,5021 37026 712,505 4256 781,25
Abonnemangsavgift/kW212264,48237296,25329411,25
Effektavgift/kW100124,75294367,50443553,75

Spänningsnivå – Rörlig avgift

Priser angivna i öre/kWh

130 kV 11 kV 0,4 kV
exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms
Rörlig avgift 10,26 12,83 13,92 17,40 17,46 21,83
ENERGISKATT 42,80 53,50 42,80 53,50 42,80 53,50
Reaktiv effekt % % %
Tillåtet uttag (av ab aktiv effekt) 15 50 50

Abonnemangsavgift reaktiv effekt, samtliga tariffer 75 (93,75 kr inkl moms) kronor/kVAr, Överuttag reaktiv effekt 175 (218,75 kr inkl moms) kronor/kVAr 

Abonnemangsavgift:
Avgift erlägges för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnemangets storlek skall minst motsvara det högsta värdet för uttagen 1-timmeseffekt.
Överuttag debiteras med 200 %.

Effektavgift:
Effektavgift för aktiv effekt erläggs för högsta månadsvärdet under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.
Överuttag debiteras med 150 %.
Effektavgift för reaktiv effekt erlägges för högsta uttagen entimmeseffekt under året.

Tidsbegrepp:
Med vintervardag avses vardagar klockan 06-22 november – mars.

Tillämpningsbestämmelser pilottariff energilager 11 kV:
För dedikerat energilager 11 kV, dvs anläggning för lagring av energi utan produktion eller förbrukning utöver interna förluster:
Årsavgift fast: 29 510 kr exklusive moms
Tidsupplösning abonnemangsavgift och effektavgift 1 (en) minut
Rörlig avgift: beräknas som mellanskillnad på den energin som matas till och från anläggningen under en kalendermånad

Priserna som anger ”inklusive moms” är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

Anslutningsavgifter högspänning
Enligt offert per anslutning

Inmatning av el

Priser från 1 januari 2024

Enkeltariff, ES 40

Anslutningsspänning

 • IN10 10 kV
 • IN10S 10 kV
 • IN04 0,4 kV
 • IN04M 0,4 kV

Fast avgift

 • IN10 26 030 kr/år
 • IN10S 3 550 kr/år
 • IN04 3 550 kr/år
 • IN04M -

Abonnemangsavgift

 • IN10 50 kr/kW, år
 • IN10S -
 • IN04 -
 • IN04M -

Nätersättning

 • IN10 4,5 öre/kWh
 • IN10S 4,5 öre/kWh
 • IN04 6,3 öre/kWh
 • IN04M 6,3 öre/kWh

Elnätsavgift IN10 – gäller för inmatning vid högspänning >1 500 kW. 
Elnätsavgift IN10S – gäller för inmatning vid högspänning ≤ 1 500 kW. 
Elnätsavgift IN04 – gäller för inmatning vid lågspänning.
Elnätsavgift IN04M – gäller anslutningar vid lågspänning med ett säkringsabonnemang för uttag av el om högst 63 ampere. Inmatning ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget. Max effekt för inmatning 43,5 kW. Mängden uttagen energi från nätet ska under kalenderåret överstiga mängden inmatad energi till nätet enligt Svensk författningssamling SFS 1997:857 4 kap 10§.

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser
Prislistan gäller per anslutningspunkt och under förutsättning att avtal finns. Avräkning för aktuell månad sker i början av nästkommande månad.

Fast avgift
Avgift för mätning, beräkning och rapportering per anslutningspunkt. 

Abonnemangsavgift
Avgift för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnerad effekt fastställs i förväg och ska minst motsvara den högsta inmatade entimmeseffekten under året.

Nätersättning
Ersättning för reduktion i överföring från regionnät samt förlustreduktion i lokalnätet som inmatningen från produktionsanläggningen medför.

Förbrukning
Förbrukning debiteras enligt prislista för nätavgifter. Fast avgift erläggs inte. Effektavgift erläggs som summa av abonnemangs- och effektavgift för maximalt uttagen entimmeseffekt under månaderna januari-mars och 
november- december.

Mätning
Insamling och rapportering av timvärden sker enligt gällande föreskrifter.

Anslutnings­avgifter

Priser från 1 januari 2024

Nya kunder

Vid nyanslutning av en elförbrukare tar vi betalt för den faktiska investering som vi måste göra. För mindre förbrukare inom tätorten, t.ex. en villa, utgår en i förväg bestämd nyanslutningsavgift.

Anslutningsavgift gällande högspänning sker genom offert per anslutning. Kontakta vår kundservice för mer information.

Lågspänning

Schablonpris gällande inom sammanhållen bebyggelse.

Beställare svarar för schakt och/eller rörförläggning inom tomtmark. Anslutningsavgifter offereras då stora avvikalser förekommer i t.ex. uttagsmönster.

Enbostadshus eller enskild anslutning (Servissäkring 16-25 A)

Avstånd gäller mellan närmaste anslutningspunkt och servis.

 • Max 200 meter 50 000 kr (40 000 kr exkl. moms)
 • 200 till 600 meter 50 000 kr (40 000 kr exkl. moms)

  + 427,50 kr/m (342 kr/m exkl. moms)

 • 600 till 1200 meter 221 000 kr (176 800 kr exkl. moms)

  + 1012,50 kr/m (810 kr/m exkl. moms)

 • 1200 till 1800 meter 828 500 kr (662 800 kr exkl. moms)

  + 593,75 kr/m (475 kr/m exkl. moms)

Koloniområden

 • Servissäkring 16-25A 50 000 kr (40 000 kr exkl. moms)

  Inom befintligt koloniområde

Övriga serviser

 • Servissäkring från 35A Offert

Tillfällig anslutning (byggkraft)

Dessa anslutningar får endast vara inkopplade under högst 12 månader om inte separat överenskommelse sker.

 • 16-63A 5 750 kr (4 600 kr exkl. moms)
 • 80-250A 10 125 kr (8 100 kr exkl. moms)

  I anvisad uttagspunkt

 • över 250A Offert

  I anvisad uttagspunkt

Diverse avgifter

I tarifferna ingår transiteringsavgifter för överliggande nät, samt elsäkerhets-, elberedskaps-, och övervakninsavgift.

 • Utökning av antalet abonnemang inom befintlig fastighet 5000 kr (4 000 kr exkl. moms)
 • Tillkommande kostnad/abonnemang utöver första nyanslutning 1 875 kr (1 500 kr exkl. moms)

Priserna som anger ”inklusive moms” är beräknade på nuvarande mervärdesskatt, i det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debitering gentemot kund.

Generellt

Prislista för arbete som utförs av Landskrona Energi AB, avdelning elnät.

Minimiavgift för utryckningar under icke normal arbetstid 2 745 kr.

Montör, pris per timme

 • Normal arbetstid 1 143,75 kr (915 kr exkl. moms)
 • Enkel övertid 1 712,50 kr (1 370 kr exkl. moms)
 • Kvalificerad övertid 1 943,75 kr (1 555 kr exkl. moms)

Projektingenjör eller liknande, pris per timme

 • Normal arbetstid 1 400 kr (1 120 kr exkl. moms)
 • Enkel övertid 2 093,75 kr (1 675 kr exkl. moms)
 • Kvalificerad övertid 2 375 kr (1 900 kr exkl. moms)

Fordon

 • Milkostnader, personbil 118,75 kr/mil (95 kr/mil exkl. moms)
 • Traktor 650 kr/tim (520 kr/tim exkl. moms)

Verifierade kostnader + 10% utgår för materialkostnader, underentreprenörer, underkonsulter och övriga kostnader.

Avtalsvillkor för dig som konsument

Här finns de allmänna avtalsvillkor för dig som privatperson och rör ditt elnätsabonnemang. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. I de allmänna avtalsvillkoren kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.

Avtalsvillkor för dig som är näringsidkare

Här finns de allmänna avtalsvillkoren  som rör ditt elnätsabonnemang som är näringsidkare, vilka är framtagna av Energiföretagen Sverige. I våra egna avtalsvillkor kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.

Säkrings­kunder

Priser från 1 juli 2023

Enkeltariff, ES 40

Abonnemangssäkring, A
Fast avgift inkl. moms

 • 16 A lägenhet 1 705 kr/år (1 364 exkl. moms)
 • 16 A 3 435 kr/år (2 748 exkl. moms)
 • 20 A 5 189 kr/år (4 151 exkl. moms)
 • 25 A 7 273 kr/år (5 818 exkl. moms)
 • 35 A 11 160 kr/år (8 928 exkl. moms)
 • 50 A 16 286 kr/år (13 029 exkl. moms)
 • 63 A 21 084 kr/år (16 867 exkl. moms)
 • 80 A 31 386 kr/år (25 109 exkl. moms)
 • 100 A 40 123 kr/år (32 098 exkl. moms)
 • 125 A 49 590 kr/år (39 672 exkl. moms)
 • 160 A 64 311 kr/år (51 449 exkl. moms)
 • 200 A 77 329 kr/år (61 863 exkl. moms)

Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkring inom intervallen 16 Ampere – 25 Ampere så kontaktar du en elinstallatör som utför ändringen. Elektrikern kommer sedan att skicka in en föranmälan på detta till oss och då ändrar vi i våra system.

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Prisexempel

1 705 kr/år

16 A lägenhet

365

Antal dagar på ett år

31

Antal dagar i månaden

144,81

kr/månad
 • Elöverföring
  18,925 öre/kWh (15,14 öre/kWh exkl. moms)

  Elöverföring innebär att transportera elektricitet från produktionsanläggningar till användningsplatser genom överföringsledningar och transformatorstationer. Processen inkluderar transformering till högspänning för långväga överföring och distribution till lokala nät.

 • Energiskatt
  49,0 öre/kWh (39,2 öre/kWh exkl. moms)

  Energiskatt är en skatt på energiproduktion och konsumtion för att främja hållbarhet, minska koldioxidutsläpp och stödja övergången till förnybara energikällor. Den används som ett ekonomiskt styrmedel och varierar beroende på energikälla och region.

Elöverföring innebär processen att förflytta elektrisk energi från en plats till en annan, oftast från kraftverk till bostäder eller industrier. Det involverar olika tekniker, såsom användning av ledningar och kablar för att transportera elektricitet över olika avstånd. Elöverföring är en central del av elsystemet och möjliggör distributionen av elektrisk energi för att driva olika elektriska apparater och enheter. Det är viktigt att särskilja elöverföring från eldistribution, där den förstnämnda fokuserar på att flytta el från producenter till distributionspunkter och den senare på att leverera elektricitet från distributionspunkter till slutanvändare.

Energiskatt är en skatt som tas ut på olika energikällor, inklusive fossila bränslen och elektricitet. Syftet är oftast att främja hållbara energival genom att göra icke förnybara energikällor dyrare. Denna skatt kan tas ut vid olika punkter i energiförsörjningskedjan och används för att uppmuntra övergång till mer miljövänliga alternativ samt generera intäkter för staten. Exakt tillvägagångssätt för energiskatt varierar mellan länder.

Allmänt

I tarifferna ingår transiteringsavgifter för överliggande nät, samt elsäkerhets-, elberedskaps-, och övervakninsavgift.

 • Inflyttningsavgift 269 kr (215 kr exkl. moms)

  Vid inflytt debiterar vi en administrativ inflyttningsavgift

 • Återinkopplingsavgift ¹) 1200 kr exkl. moms

  ¹) Efter avstängning p.g.a. bristande betalning m.m.
  *) ingen moms utgår på denna avgift för närvarande

 • Återinkopplingsavgift **¹ 3 550 kr (2 840 kr exkl. moms)

  **) Om kund så önskar demonterar vi mätaren och avslutar abonnemanget. I och med att anläggningen frånkopplas förbehåller vi oss rätten att riva matande servisledning. Vi eventuell återanslutning till elnätet ska detta anmälas av auktoriserad installatör. Vi betraktar återanslutningen som en nyinstallation varpå de för den aktuella tidpunkten gällande föreskrifter och standarder skall vara uppfyllda innan anläggningen kan tillkopplas. Eventuella kostnader utöver "Återanslutningsavgiften" debiteras kunden till ett maximalt belopp motsvarande gällande nyanslutningsavgift. OBS! Säsongsbaserad frånkoppling eller säkringsändring få ej förekomma.
  ¹) Återinkopplingsavgift gäller för lågspänningskunder. För högspänningskunder fakturerar Landskrona Energi enligt självkostnadsprincip.

Priserna som anger ”inklusive moms” är beräknade på nuvarande mervärdesskatt.
I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

Ändring av säkringsstorlek

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Kollektivtariff

Nyteckning av abonnemanget erbjuds ej

Fast avgift

 • 12 16 690 kr (13 352 kr exkl. moms)
 • 14 19 140 kr (15 312 kr exkl. moms)
 • 18 24 139 kr (19 311 kr exkl. moms)
 • 48 61 256 kr (49 005 kr exkl. moms)
 • Rörlig avgift 18,925 öre/kWh (15,140 exkl. moms)
 • Energiskatt 49,0 öre/kWh (39,2 exkl. moms)

Hjälptariff EH 16

Nyteckning av abonnemanget erbjuds ej

 • Fast avgift 631 kr/år (505 kr/år exkl. moms)
 • Rörlig avgift 221,38 öre/kWh (177,10 öre/kWh exkl. moms)
 • Energiskatt 49,0 öre/kWh (39,2 öre/kWh exkl. moms)

Effekt­kunder

Priser från 1 juli 2023

Spänningsnivå – Fast avgift

Årsavgift angiven i kronor

 130 kV11 kV0,4 kV
 exkl momsinkl momsexkl momsinkl momsexkl momsinkl moms
Fast avgift47 26859 08519 69624 6205 0006 250
Abonnemangsavgift/kW195243,75218272,5303378,75
Effektavgift/kW92115271338,75408510

Spänningsnivå – Rörlig avgift

Priser angivna i öre/kWh

 130 kV11 kV0,4 kV
 exkl momsinkl momsexkl momsinkl momsexkl momsinkl moms
Rörlig avgift6,568,2012,419,9313,1916,49
ENERGISKATT39,2049,0039,2049,0039,2049,00
Reaktiv effekt% % % 
Tillåtet uttag (av ab aktiv effekt)15 50 50 

Abonnemangsavgift reaktiv effekt, samtliga tariffer 69 (86 kr inkl moms) kronor/kVAr, Överuttag reaktiv effekt 160 (200 kr inkl moms) kronor/kVAr 

Abonnemangsavgift:
Avgift erlägges för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnemangets storlek skall minst motsvara det högsta värdet för uttagen 1-timmeseffekt.
Överuttag debiteras med 200 %.

Effektavgift:
Effektavgift för aktiv effekt erläggs för högsta månadsvärdet under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.
Överuttag debiteras med 150 %.
Effektavgift för reaktiv effekt erlägges för högsta uttagen entimmeseffekt under året.

Tidsbegrepp:
Med vintervardag avses vardagar klockan 06-22 november – mars.

Tillämpningsbestämmelser pilottariff energilager 11 kV:
För dedikerat energilager 11 kV, dvs anläggning för lagring av energi utan produktion eller förbrukning utöver interna förluster:
Årsavgift fast: 27 196  kr exklusive moms
Tidsupplösning abonnemangsavgift och effektavgift 1 (en) minut
Rörlig avgift: beräknas som mellanskillnad på den energin som matas till och från anläggningen under en kalendermånad

Priserna som anger ”inklusive moms” är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

Anslutningsavgifter högspänning
Enligt offert per anslutning

Inmatning av el

Priser från 1 juli 2023

Enkeltariff, ES 40

Anslutningsspänning

 • IN10 10 kV
 • IN10S 10 kV
 • IN04 0,4 kV
 • IN04M 0,4 kV

Fast avgift

 • IN10 23 990 kr/år
 • IN10S 3 550 kr/år
 • IN04 3 550 kr/år
 • IN04M -

Abonnemangsavgift

 • IN10 46 kr/kW, år
 • IN10S -
 • IN04 -
 • IN04M -

Nätersättning

 • IN10 4,5 öre/kWh
 • IN10S 4,5 öre/kWh
 • IN04 6,3 öre/kWh
 • IN04M 6,3 öre/kWh

Elnätsavgift IN10 – gäller för inmatning vid högspänning >1 500 kW. 
Elnätsavgift IN10S – gäller för inmatning vid högspänning ≤ 1 500 kW. 
Elnätsavgift IN04 – gäller för inmatning vid lågspänning.
Elnätsavgift IN04M – gäller anslutningar vid lågspänning med ett säkringsabonnemang för uttag av el om högst 63 ampere. Inmatning ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget. Max effekt för inmatning 43,5 kW. Mängden uttagen energi från nätet ska under kalenderåret överstiga mängden inmatad energi till nätet enligt Svensk författningssamling SFS 1997:857 4 kap 10§.

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser
Prislistan gäller per anslutningspunkt och under förutsättning att avtal finns. Avräkning för aktuell månad sker i början av nästkommande månad.

Fast avgift
Avgift för mätning, beräkning och rapportering per anslutningspunkt. 

Abonnemangsavgift
Avgift för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnerad effekt fastställs i förväg och ska minst motsvara den högsta inmatade entimmeseffekten under året.

Nätersättning
Ersättning för reduktion i överföring från regionnät samt förlustreduktion i lokalnätet som inmatningen från produktionsanläggningen medför.

Förbrukning
Förbrukning debiteras enligt prislista för nätavgifter. Fast avgift erläggs inte. Effektavgift erläggs som summa av abonnemangs- och effektavgift för maximalt uttagen entimmeseffekt under månaderna januari-mars och 
november- december.

Mätning
Insamling och rapportering av timvärden sker enligt gällande föreskrifter.

Anslutnings­avgifter

Priser från 1 juli 2023

Nya kunder

Vid nyanslutning av en elförbrukare tar vi betalt för den faktiska investering som vi måste göra. För mindre förbrukare inom tätorten, t.ex. en villa, utgår en i förväg bestämd nyanslutningsavgift.

Anslutningsavgift gällande högspänning sker genom offert per anslutning. Kontakta vår kundservice för mer information.

Lågspänning

Schablonpris gällande inom sammanhållen bebyggelse.

Beställare svarar för schakt och/eller rörförläggning inom tomtmark. Anslutningsavgifter offereras då stora avvikalser förekommer i t.ex. uttagsmönster.

Enbostadshus eller enskild anslutning (Servissäkring 16-25 A)

Avstånd gäller mellan närmaste anslutningspunkt och servis.

 • Max 200 meter 38 125 kr (30 500 kr exkl. moms)
 • 200 till 600 meter 38 125 kr (30 500 kr exkl. moms)

  + 327,5 kr/m (262 kr/m exkl. moms)

 • 600 till 1200 meter 169 125 kr (135 300 kr exkl. moms)

  + 800 kr/m (640 kr/m exkl. moms)

 • 1200 till 1800 meter 649 125 kr (519 300 kr exkl. moms)

  + 486,25 kr/m (389 kr/m exkl. moms)

Koloniområden

 • Servissäkring 16-25A 38 125 kr (30 500 kr exkl. moms)

  Inom befintligt koloniområde

Övriga serviser

 • Servissäkring från 35A Offert

Tillfällig anslutning (byggkraft) 16-63 A

Dessa anslutningar får endast vara inkopplade under högst 12 månader om inte separat överenskommelse sker.

 • 16-63A 4 650 kr (3 720 kr exkl. moms)

  I anvisad uttagspunkt

 • 80-250A 10 125 kr (8 100 kr exkl. moms)

  I anvisad uttagspunkt

 • över 250A Offert

  I anvisad uttagspunkt

Diverse avgifter

I tarifferna ingår transiteringsavgifter för överliggande nät, samt elsäkerhets-, elberedskaps-, och övervakninsavgift.

 • Utökning av antalet abonnemang inom befintlig fastighet 3 750 kr (3 000 kr exkl. moms)
 • Tillkommande kostnad/abonnemang utöver första nyanslutning 1 600 kr (1 280 kr exkl. moms)

Priserna som anger ”inklusive moms” är beräknade på nuvarande mervärdesskatt, i det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debitering gentemot kund.

Avtalsvillkor för dig som konsument

Här finns de allmänna avtalsvillkor för dig som privatperson och rör ditt elnätsabonnemang. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. I de allmänna avtalsvillkoren kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.

Avtalsvillkor för dig som är näringsidkare

Här finns de allmänna avtalsvillkoren  som rör ditt elnätsabonnemang som är näringsidkare, vilka är framtagna av Energiföretagen Sverige. I våra egna avtalsvillkor kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.