Solceller

Landskrona Energi erbjuder ingen egen försäljning av solcellsanläggningar. Men som elnätsbolag är vi involverade vid flera tillfällen under processens gång.

En solcellsanläggning ska producera el i många år, därför är det viktigt att montering och inkoppling till fastigheten uppfyller alla krav och regler. Er elinstallatör ska säkerställa detta och sköter all kontakt med elnätsbolaget för att få lov att ansluta anläggningen till elnätet.

Tio steg till solceller

Undersök vilka regler som gäller

Fastighetsägaren undersöker vilka regler som gäller för berörd fastighet. På Landskrona stads webbplats kan du exempelvis läsa om regler kring bygglov.

Kontakta leverantörer

Kontakta en eller flera leverantörer och begär in offerter. Säkerställ att det är möjligt att avbryta er installation om anläggningen inte kan anslutas till elnätet inom en överskådlig tid eller om kostnaderna blir allt för höga.

För att hitta leverantörer i ditt område kan du exempelvis använda dig av branschorganisationen Svensk Solenergi.

Kontrollera installatören

Försäkra dig om att installatören är behörig och att de kommer utföra installationen enligt gällande regelverk. Tänk på att du som innehavare blir ansvarig för anläggningen efter att den tagits i drift.

Gör din beställning

Beställ installation av den leverantör du valt.

Installatören skickar in föranmälan

Behörig installatör gör en föranmälan till elnätsbolaget. Det är vikigt att detta görs innan installationen påbörjas. De flesta mikroproducenter kan anslutas till elnätet utan att någon åtgärd behöver vidtas. I vissa fall behöver dock elnätet byggas om innan anläggningen kan anslutas. Beroende på omfattningen av ombyggnationen kan röra sig om en väntetid på upp till flera år.

Observera att Landskrona Energi för närvarande har en handläggningstid på 2-3 månader för att hantera föranmälan.

Installationen påbörjas

Efter att elnätbolaget gett klartecken till installatören kan arbetet med att montera solpanelerna påbörjas. Observera att installatören ska installera enligt elnätsbolagets anvisningar samt gällande regelverk.

Installatören skickar in färdiganmälan

När installationen är slutförd ska installatören skicka in en färdiganmälan till elnätsbolaget. Först efter det att elnätsbolaget har gett ett godkännande till elinstallatören får anläggningen tas i drift. Vid behov bokas ett mätarbyte, detta är viktigt eftersom mätaren annars registrerar produktionen som förbrukning.

Vid behov elmätarbyte

Om din elmätare inte redan kan ta emot och mäta din överskottsproduktion av el byts elmätaren ut.

Elnätsbolaget utfärdar produktionsintyg

När anläggningen är klar att tas i drift utfärdar elnätsbolaget ett produktionsintyg som bland annat intygar att mätning sker enligt gällande regler. 

Timvärden levereras från elnätsbolaget

Det är din elhandlare som beställer och tar emot timvärden från elnätsbolaget.

Frågor och svar om solceller

Du kontaktar en installatör som bokar en tid via för- och färdiganmälan till oss.

Kund kontaktar sin installatör för information. Just nu är det högt tryck på solcellsinstallationer och våra projektörer jobbar med ärendena i tur och ordning. Vi har för närvarande en handläggningstid på 2-3 månader.

Först och främst måste er installatör utföra en föranmälan till nätägaren. Du behöver även kolla upp om er fastighet behöver ansöka om bygglov.

Det beror på vilken säkring ni har idag och husets nuvarande förbrukning. Er installatör eller elektriker kan göra en bedömning av detta. Om man önskar exakt förbrukning så kan man begära ut sin mätdata eller kolla på Mina Sidor.

Om din elmätare inte redan kan ta emot och mäta din överskottsproduktion av el bokar vi in ett mätarbyte samtidigt som installatören får meddelande om att anläggningen är klar att anslutas till elnätet. Kunden erhåller även ett produktionsintyg som bland annat intygar att mätning sker enligt gällande regler. 

3–5 månader för hantering av godkännande av anläggning som är färdiginstallerad samt ett eventuellt utbyte av mätare. Om det krävs en ytterligare service eller uppgradering av säkringsstorlek så blir givetvis hanteringen längre. Detta beror på fall till fall.

De flesta mikoproducenter kan koppla in sig om man inte ändrar säkringsstorlek. För att vara helt säkra be er installatör skicka in en föranmälan men var noggranna vid ert offertarbete att kunna avbryta er installation om anläggningen inte kan anslutas eller om kostnaderna blir allt för höga.

En elanvändare som:

  • har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere
  • producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt, och
  • som under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än har matat in på systemet.

Separat avtalsvillkor och avtal ska tecknas för elhandel. För att se definition och era skyldigheter. Ta en titt på:
www.skatteverket.se
www.energimyndigheten.se

Du får sälja din el till vilket elhandelsbolag som helst men Landskrona Energi Kraft AB köper gärna er el. Priset beräknas på produktionsmånadens viktade medelvärde av det timvisa spotpriset på NordPool, för elområde Malmö (SE4) sammanvägt med säljarens timvisa överskottsproducerade el.

Huvudsäkringen i anslutningspunkten får vara högst 100 A och installerad toppeffekt på produktionsanläggningen max 500 kW. Över 500 kW kan anslutas men godkänns från fall till fall. Separat avtalsvillkor och avtal ska tecknas för elhandel.

Som kund behöver du inte kontakta ditt nätbolag. Däremot behöver alltid din installatör ta kontakt med nätbolaget om du skall installera solceller.

Nätnytta betalar ditt nätbolag tack vare att du tillför produktion till vårt elnät vilket minskar vår kostnad för att överföra el och du får då ersätts utav oss för den el som din produktionsanläggning levererar ut på elnätet. 

En elleverantör måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Landskrona Energi Kraft AB använder sig av företaget Modity som balansansvarig.

Kunden erhåller produktionsintyget samtidigt som installatören får meddelande om att anläggningen är klar att anslutas till elnätet. Ett eventuellt mätarbyte bokas in ifall elmätaren inte redan kan ta emot och mäta din överskottsproduktion av el. 

Klassningen mellan mikroproducent och småskalig elproduktion har betydelse på hur nätbolaget och skatteverket kommer att hantera din anläggning. Lättast är att läsa själv på skatteverket samt energimarknadsinspektionens hemsida.

Läs mer om solceller på Energimyndighetens webbplats.

Digitalt seminarium om solceller 29 maj

Välkommen till Landskrona stads seminarium där stadens energi- och klimatrådgivare Martin Lindahl ger dig råd om solceller.
Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras digitalt via Teams onsdag  –