Hur vi behandlar dina personuppgifter

Beskrivning

Vårt huvudsakliga syfte med behandlingen av personuppgifter är att kunna fullfölja våra åtaganden enligt avtal eller våra rättsliga förpliktelser. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt de som du ger ditt samtycke till. Personuppgifterna hålls aktuella och kan komma att kompletteras med hjälp av offentliga register.

Personuppgifterna behandlas så länge som avtal finns och därefter kommer de att sparas så länge som lagar, myndigheter och uppdrag kräver. Det kan till exempel handla om bokförings- eller arkivlagen (1999:1078 samt 1990:782).

Personaladministration

Som anställd inom Landskrona Energikoncernen så behöver arbetsgivaren hantera dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla tillgång till IT-system, löneöversyn och utbetalningar, skatteinbetalningar, utbildningar, resor, ledighet, medarbetarsamtal eller förmåner.

Den rättsliga grunden är avtal och personuppgifter som behandlas är namn, användar-id, adress, personnummer, telefonnummer, kontonummer och e-postadress. Vid löneöversynen behöver arbetsgivaren tillgång till vilken facklig tillhörighet du har och det räknas som en känslig personuppgift.

Personuppgifter kan lämnas ut till: Skatteverket, Försäkringskassan, resebyråer, utbildningsföretag, pensionsvalet och KPA Pension samt till leverantören av Förmånsportalen. Dina kontaktuppgifter på arbetet kan också komma att lämnas ut till samarbetspartners och till enskilda som önskar komma i kontakt med dig.

Utredning och rehabilitering

I rollen som arbetsgivare finns ett rehabiliteringsansvar. Om du blir långvarigt sjuk eller det i övrigt finns anledning till det kan en utredning behöva genomföras. För att kunna fullgöra sitt ansvar noterar arbetsgivaren information om din hälsa och hur rehabiliteringen fortskrider. Det kan också förekomma utredning i samband med att en incident eller avvikelse inträffat.

Den rättsliga grunden är rättslig förpliktelse och personuppgifter som behandlas är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Även känsliga personuppgifter så som sjukdom eller skada förekommer.

Personuppgifter kan lämnas ut till: sjuk- och hälsovård, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Polis, AFA Försäkring.

Bilder

Bilder av dig kan publiceras eller användas internt på hemsida eller på identifikationskort. Syftet är att du ska kunna identifieras som anställd och du ska kunna få kännedom om kollegor och deras arbetsuppgifter. Eftersom det kan uppstå situationer då vi förkommer i mediala sammanhang, till exempel tidningar, videoklipp, sociala medier, webbsidor så kan bilder av dig förekomma även i detta sammanhang.

Den rättsliga grunden är avtal (gällande bilder internt) och samtycke (gällande bilder externt). Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress och bild.

För att kunna få föräldrapenning så behöver arbetsgivaren ha tillgång till barnets eller barnens personuppgifter. Vi behöver också ha tillgång till anhörigas kontaktuppgifter om den anställde skulle drabbas olyckshändelse, sjukdom eller annan akut händelse.

De rättsliga grunderna är avtal (gällande föräldrapenning) samt grundläggande intresse (gällande anhörigas kontaktuppgifter). Personuppgifter som behandlas är barns födelsedatum samt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress till anhörig.

För att kunna utföra och administrera de tjänster som levereras så behöver vi ha tillgång till dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden är avtal och de personuppgifter som behandlas är: namn, kund-id, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kontonummer, mätvärden, faktureringsadress samt fastighetsadress.

I samband med att du söker jobb eller praktik hos oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är de som du lämnar till oss, antingen till dig själv eller till en referens.

Den rättsliga grunden är samtycke och personuppgifter vi hanterar är namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress.

Vi behandlar även personuppgifter för olika ändamål så som: lagkrav, marknadsföring, utvärdering och kvalitet samt för statistik. Exempel på sådana personuppgifter är: mätvärden, MAC-adresser, IP-adresser, namn, e-postadress, telefonnummer samt bilder och videos.

Detaljerad information om varje slags behandling av personuppgifter som förekommer i processer och IT-system hos oss ska finnas dokumenterade i en registerförteckning. Denna hålls uppdaterad och aktuell och finns tillgänglig för granskning av tillsynsmyndighet.

Det skall finnas riktlinjer och rutiner som säkerställer att enbart behöriga har tillgång till och kan behandla personuppgifter samt hur berörda informationstillgångar skyddas och hanteras.

Vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till detta eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi anlitar endast personuppgiftsbiträden som garanterar att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls.

Om du har skyddade personuppgifter så bestämmer du själv, tillsammans med oss, vilka uppgifter om dig som får lämnas till andra aktörer och hur du vill bli kontaktad.