Stor tillströmning av större nyanslutningar leder till längre handläggningstider

Under den senaste tiden har vi fått många förfrågningar och konkreta beställningar av större omfattning, närmare bestämt projekt över 0,5 MW. Detta har märkbart ökat vår handläggningstid, och nu har vi en kötid på ungefär 6 månader från föranmälan till tilldelning av projektör. Detta påverkar inte säkringsändringar och mindre anslutningar där elnätet inte behöver byggas ut, exempelvis privat solcellsanläggningar.

De förfrågningar vi har fått omfattar både produktion och konsumtion, och vi ser detta som mycket positivt för Landskrona och regionen i stort. Samtidigt stöter vi ibland på utmaningar när den befintliga infrastrukturen inte räcker till för stora nyanslutningar över 0,5 MW. Detta resulterar i att projekten från vår sida tar längre tid från förfrågan till en färdig elanläggning.

Viktigt med rätt dimension från början

Vi ser att det ofta är en stor skillnad på den förfrågade effekten i förhållande till den verkliga effekten som kunden sedan utnyttjar på konsumtionssidan. Det innebär att en enskild kund binder onödigt mycket kapacitet som i sin tur kan resultera i att andra kunder inte kan anslutas till elnätet. Det innebär också att kunden får betala mycket mer än vad de egentligen har behov av. En sådan förfrågan tar även mycket resurser i anspråk i form av både tid och material som skulle kunna användas mycket mer effektivt.

Förbrukningsprofiler på dygns- och årsförbrukning

Framöver behöver vi begära in planerade förbrukningsprofiler för dygns- och årsförbrukning vid föranmälan av större elanläggningar. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna bedöma hur elanläggningen kommer att påverka våra krafttransformatorer och även dess påverkan gentemot vårt regionnät. Från och med den 17:e november 2023 kräver vår regionnätsägare att vi anmäler alla förändringar som kan påverka utbytet mot regionnätet när det gäller elanläggningar som överskrider 0,5 MW.

Handläggningstidstid på 6 månader och uppåt

För närvarande har vi en kötid på ungefär 6 månader från det att ett ärende föranmälts tills det tilldelas en projektör. Om ett projekt kräver en utbyggnad av elnätet kan det ta mellan 1-1,5 år från inkommen föranmälan till färdigställandet av utbyggnaden, beroende på utbyggnadens omfattning. Vi hanterar alla ärenden i den ordning de kommer in via föranmälan. När vi skickar ut offerter på förfrågningar har de en relativt kort giltighetstid för att påskynda processer och beslut även i den fasen.

Fler nyheter hittar du här