Miljö

För att helt kunna förstå vilken miljöpåverkan som fjärrvärme, eller andra energislag, har måste man först förstå begreppet primärenergi. Primärenergi är ursprungsenergi. Den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Såsom t.ex. solstrålar, träd i skogen eller obruten kol i en gruva. Primärenergi är ett begrepp som används allt mer och det är ett mått på den totala energianvändningen, genom hela kedjan. 

Det vill säga den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet. Från utvinning av energiråvara till levererad nyttighet. Från vaggan till graven. Primärenergi mäts i primärenergifaktorer, PEF. Ju lägre PEF, desto miljövänligare energikälla.

Våra miljövärden beräknas enligt branschorganisationen rekommendationer.

Hem  /  Företag  /  Fjärrvärme  /  Miljö
Fördelningen av tillförd energi till vår värmeproduktion

Redovisningen nedan omfattar producerad fjärrvärme i ett nät och innehåller inget om ursprungsspecificerad fjärrvärme. Givetvis kan partiklar, försurning och andra faktorer påverkar miljön, men det ingår inte i denna redovisning.

Miljövärden för fjärrvärme i Landskrona 2022%
Primärenergifaktor – resurseffektivitet0,05
Klimatpåverkan * – från transport och produktion av bränslen, samt förbränning59,8
Andel fossila bränslen0,00

* Enligt överenskommelse i Värmemarknadskommitée 2018 har
beräkningsfaktorn för avfall höjts från 127 till 140.
(källa: Naturvårsverket)

Energiknuten

En smartare energilösning

Kraftvärmeverket Energiknuten, som togs i drift 2012, byggdes med tre stora fördelar för ögonen: bättre miljö, möjlighet till mer fördelaktiga priser på fjärrvärme och möjlighet till samarbete med andra kommuner.

En symbol för det hållbara

Energiknuten är Landskronabornas eget kraftvärmeverk. Här producerar vi både lokal fjärrvärme och lokal el. Energiknuten är också en offentlig symbol för hela Landskrona med sin skorsten – Non CO2 – formad efter konstnären och poeten Carl Fredrik Reuterswärds berömda knut.

Den välkända röda knuten är inte bara en symbol för Landskrona. Den är också ett löfte om att vi tar ansvar för staden, miljön och Landskronaborna.

Bränslet redan i omlopp

Vårt bränsle består mestadels av förnybart eller återvunnet. Vi tar även emot spillvärme från lokala industrier.  

Förnybart bränsle är sådant som bundit lika mycket koldioxid som utsläppen vid förbränning ger upphov till. Exempel på förnybara bränslen är trä och biogas.

Vårt återvunna bränsle består bland annat av flis från skogsindustrin och industriellt avfall som av olika skäl inte kan materialåtervinnas. När avfallet från återvinningsindustrin används som bränsle i stället för att läggas på deponi undviker vi de växthusgaser som annars skulle släppas ut under en lång tid. I en cirkulär ekonomi strävar man efter att flytta avfall högre upp på avfallstrappan och där bidrar kraftvärmen genom att minska mängden avfall som läggs på deponi.

Tillsammans med andra kommuner

Energiknuten är ihopkopplad i ett större fjärrvärmenät. Det omfattar cirka 50 mil ledningar och sträcker sig från Helsingborg via Landskrona till Eslöv och Lund. I nätet finns, förutom de större kraftvärmeverken, närmare 50 andra anläggningar som bidrar med värme på olika sätt, till exempel företag som levererar överskottsvärme.

Gemensamt ägt

Nätet ägs gemensamt av Landskrona Energi, Öresundskraft och Kraftringen. Sex kommuner i Skåne kan nu dra nytta av anläggningens klimatsmarta energiförsörjning. Hela projektet är ett bra exempel på samsyn och hur man med gemensamma krafter kan planera och förändra med en hållbar framtid i siktet. 

Fördelningen av tillförd energi till vår värmeproduktion

 GWhi %
Återvunnen energi 254,0 76,91%
Industriell spillvärme59,017,86%
Rökgaskondensering16,04,84%
Värme från värmepumpar (netto)*0,00,00%
RT-flis57,017,26%
Avfall114,034,52%
Avfallsgas inklusive avfallsgas från stålindustrin8,02,42%
 GWhi %
Förnybart 21,7 6,56%
Förädlade biobränslen0,00,00%
Sekundära biobränslen19,75,95%
Primära biobränslen0,00,00%
Bioolja och tallbeckolja0,00,00%
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution2,00,61%
 GWhi %
Övrigt 54,016,35%
Köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag, förnybar eller återvunnen energi54,016,35%
El från kärnkraft till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution0,00,00%
Torv och torvbriketter0,00,00%
GWh i %
Övrigt 54,0 16,35%
Eldningsolja 0,6 0,18%
Naturgas 0,0 0,00%
Stenkol 0,0 0,00%
Övrigt fossilt bränsle 0,0 0,00%
Fossil el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution 0,0 0,00%
Köpt hetvatten från industri (ospecificerat bränsle) 0,0 0,00%
Köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag, fossilt 0,0 0,00%
GWh i %
Summa 330,3 100%

* Värme från värmepumpar (netto) är värme från värmepumpar minus tillförd el till värmepumpar